Home

Geen nieuwe locatie voor DTC’07 aan Frensdorferweg


De hakken bleven in het zand en elke gevoeligheid voor onze argumenten ontbrak ten enenmale. De verwachtingen waren na de laatste bespreking met gedeputeerde Boerman sowieso al niet te hooggespannen, maar uiteindelijk heeft de provincie besloten om de plannen van DTC '07 om aan de Frensdorferweg een nieuw sportcomplex te realiseren met een eenvoudig A4-tje afgeschoten.

Hieronder tekst van het persbericht dat door de gemeente Dinkelland en DTC '07 naar aanleiding van de afwijzing is opgesteld

Persbericht

Denekamp, 8 april 2014

Geen nieuwe locatie voor DTC’07 aan Frensdorferweg

Voetbalclub DTC’07 en de gemeente Dinkelland hebben van de Provincie Overijssel duidelijkheid gekregen over de realisatie van een nieuw sportcomplex aan de Frensdorferweg. De realisatie van een complex in het buitengebied is planologisch niet haalbaar. Dit bleek na een gesprek en briefwisseling met de provincie.

DTC’07 is ontstaan uit Sportvereniging Tilligte en Sportvereniging Dinkelland uit Lattrop. In 2007 zijn beide voetbalverenigingen gefuseerd in verband met een forse terugloop van het aantal leden. Onderdeel van het besluit om te fuseren was om een nieuwe accommodatie te realiseren aan de Frensdorferweg, naast de klootschietvereniging. Een nieuwe accommodatie op een centraal gelegen plek tussen Tilligte en Lattrop, dat was de wens van de nieuwe voetbalvereniging DTC’07.

Samenwerking DTC’07 en gemeente

De gemeente Dinkelland heeft zich vanaf het begin positief opgesteld om een nieuwe accommodatie voor DTC’07 mogelijk te maken aan de Frensdorferweg. Sinds 2007 is er dan ook regelmatig overleg geweest tussen de gemeente Dinkelland en DTC’07. De provincie Overijssel is een belangrijke partij in het geheel aangezien het gaat om de realisatie van een sportcomplex in het buitengebied. Dus is er ook geregeld contact geweest met de provincie Overijssel. De provincie stond vanaf het begin kritisch tegenover de nieuwe accommodatie in het buitengebied. Belangrijkste reden hiervoor was dat de beoogde locatie in de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) ligt. De realisatie van een sportcomplex aan de Frensdorferweg leek daardoor niet haalbaar. In 2013 bleek dat de EHS kleiner werd. De ontwikkeling aan de Frensdorferweg leek toch weer haalbaar te worden. De gemeente Dinkelland heeft meteen actie ondernomen en een ontwerp-bestemmingsplan in procedure gebracht. Verantwoordelijke wethouder Pim Koegler: “We wilden zo snel mogelijk gebruik maken van de ruimte die er leek te ontstaan. Daarom hebben wij een ontwerp-bestemmingsplan in procedure gebracht omdat we de wens van DTC’07 voor een nieuw sportcomplex een warm hart toedragen.”

Provincie bleef kritisch

De provincie Overijssel reageerde kritisch op dit bestemmingsplan. De provincie is van mening dat een sportaccommodatie in of vlakbij een dorp hoort en niet in het buitengebied. Bovendien leidt het vertrek van de DTC’07 uit beide dorpen tot leegstaande voetbalcomplexen in deze dorpen. De provincie zag onvoldoende reden om voor DTC’07 af te wijken van haar beleid. In het slechtste geval zou dit betekenen dat er een gerechtelijke procedure bij de Raad van State gevoerd zou moeten worden. Zowel de gemeente als DTC’07 wilde het niet zo ver laten komen. Daarom is er op 10 januari 2014 een gesprek geweest tussen een afvaardiging van het bestuur van DTC’07, het college van B&W en gedeputeerde Boerman van de provincie Overijssel. Tijdens dit gesprek is uitgesproken dat het voor alle partijen belangrijk is dat er zo snel mogelijk duidelijkheid komt over de mogelijkheid om een nieuwe voetbalaccommodatie te vestigen aan de Frensdorferweg.  Na dit gesprek hebben DTC’07 en de gemeente Dinkelland samen een brief opgesteld voor de provincie. “In deze brief hebben we duidelijk beargumenteerd waarom een nieuwe sportaccommodatie op een centrale locatie noodzakelijk is. De nadruk lag met name op het maatschappelijk belang van deze centrale locatie”, verduidelijkt Koegler.

Definitief antwoord provincie: niet afwijken van beleid

Op basis van het gesprek en de gezamenlijke brief heeft de provincie de situatie heroverwogen en gereageerd. De provincie geeft aan nog steeds geen reden te zien om af te wijken van het provinciale beleid. ‘Het extra beslag op de groene ruimte in het buitengebied voor een dergelijke functie en tegelijk nieuwe open plekken in de bestaande kernen creëren is direct tegenstrijdig met het provinciaal beleid’ aldus de provinciale reactie. Dat betekent dus dat de realisatie van een voetbalcomplex in het buitengebied niet haalbaar is. Pim Koegler is teleurgesteld: “Ik vind het erg jammer dat de realisatie van een nieuw sportcomplex aan de Frensdorferweg niet door kan gaan. Het was de wens van de vereniging die ook nog eens steun had van de hele gemeenteraad. We hebben er samen met DTC’07 veel tijd en energie in gestoken om de plannen door te kunnen laten gaan. Maar helaas moeten wij ons neerleggen bij de reactie van de provincie.”

Nu de realisatie van een centrale locatie in het buitengebied van de baan is, zal er naar een andere oplossing moeten worden gezocht. Het bestuur van DTC’07 zal hierover eerst de leden raadplegen. In overleg met de gemeente zal naar een haalbare oplossing gezocht worden.